RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW ZSMS

Przewodniczący – Pan Igielski Kamil

Wiceprzewodniczący – Pan Nowakowski Leszek

Skarbnik – Pani Mazur Aleksandra

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu Zdroju

§ 1

1. Rada Rodziców działa na podstawie postanowień: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (art.53 oraz 54), z późniejszymi zmianami, Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się:

– „Zebranie”, dotyczy to zebrania Rady Rodziców,

– „Rada”, dotyczy to Rady Rodziców,

– „Zarząd” lub „Prezydium”, dotyczy to Zarząd Rady Rodziców,

§ 2

1. Rada jest reprezentantem rodziców i prawnych opiekunów wszystkich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju.

2. Siedzibą Rady jest Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju,

3. Przynależność do Rady jest dobrowolna.

4. Rada działa kolegialnie.

5. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły oraz materialna pomoc w wypełnieniu tego celu.

6. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

7. Zadaniem Rady jest:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

4) zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

5) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

6) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,

7) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły oraz współpraca z nimi,

8) udzielanie pomocy i współpraca z Samorządem Uczniowskim,

9) działanie na rzecz stałej poprawy zasobów szkoły.

§ 3

Organami Rady Rodziców są:

a) Zarząd Rady Rodziców,

b) Rada Rodziców,

c) Klasowe Zebranie Rodziców.

§ 4

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1. Wybór i odwołanie:

a) Prezydium Rady Rodziców,

b) Komisji Rewizyjnej, – członkami są wszyscy przewodniczący trójek klasowych nie wchodzący w skład zarządu Rady Rodziców.

2. Uchwalenie regulaminu działania Rady Rodziców,

3. Zatwierdzenie rocznego preliminarza wydatków,

4. Rozpatrzenie okresowych sprawozdań Rady Rodziców,

5. Ustalenie składki na fundusz Rady Rodziców,

6. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem szkoły oraz jej organów w sprawach dotyczących działalności gospodarczej i wychowawczej.

7. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Prezydium Rady Rodziców.

8. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw, które mają być przedmiotem obrad zebrania Rady Rodziców.

§ 5

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Rada Rodziców. Jest ono zwoływane minimum razy w ciągu roku. Rodziców uczniów reprezentują Klasowi Przedstawiciele na Zebraniu Rady Rodziców. Zebranie Rady jest prawomocne, jeżeli na zebranie zaproszeni zostali Klasowi Przedstawiciele Rodziców ze wszystkich klas szkoły.

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców szkoły jest Klasowe Zebranie Rodziców.

3. Klasowe Zebranie Rodziców wybiera w tajnych wyborach z nieograniczonej liczby kandydatów Klasowych Przedstawicieli Rodziców,

4. Przewodniczący Klasowych Przedstawicieli są reprezentantami klas na zebraniu Rady Rodziców Szkoły.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Klasowego Przedstawiciela Rodziców w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.

6. Do zadań Klasowych Przedstawicieli Rodziców należy:

a) współdziałanie z Zarządem Rady Rodziców,

b) przekazywanie informacji z działalności Rady Rodziców,

c) współpraca z Wychowawcą klasy w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,

d) przekazywanie opinii, wniosków Dyrekcji Szkoły i Zarządowi Rady Rodziców.

7. Na zebraniu Rady Rodziców wybiera się Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady i reprezentujący ją, oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady.

8. Kandydatem ubiegającym się o mandat w Zarządzie Rady Rodziców może być tylko Klasowy Przedstawiciel Rady Rodziców.

9. Osoby wchodzące w skład organów Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

10. Posiedzenia Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej są dokumentowane w formie protokołu.

11. Członkowie Rady mają prawo do:

a) brania udziału we wszystkich dziedzinach pracy Rady,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Rady i innych organów szkoły,

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Rady,

d) reprezentowania rodziców i prawnych opiekunów uczniów danej klasy, wobec Dyrektora Szkoły i Zarządu Rady.

12. Członkowie Rady mają obowiązek:

a) brać aktywny udział w pracach Rady, w formach jakie ustala niniejszy regulamin oraz władze Rady,

b) przestrzegać regulaminu Rady.

13. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Rady,

b) śmierci Członka Rady,

c) ukończenia szkoły przez ucznia, którego rodzic lub prawny opiekun jest Członkiem Rady.

14. W skład Zarządu Rady wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik. Pozostałe osoby wybrane do Zarządu są Członkami. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

15. Osoba wchodząca w skład Rady Rodziców i jej Komisji może być odwołana przez grupę, która dokonała wyboru, przed upływem okresu, na który została wybrana, w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków lub na własny wniosek.

§ 6

Kadencja Rady i jej organów trwa 3 lata, od dnia powołania do uzyskania absolutorium na zebraniu ogólnym ostatniego roku kadencji. Pierwsza kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa do uzyskania absolutorium na zebraniu ogólnym w roku 2009.

§ 7

Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1. Planowanie pracy zarządu Rady.

2. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców.

3. Nadzorowanie realizacji uchwał Zebrania Rady Rodziców.

4. Nadzorowanie preliminarza wydatków Rady.

5. Podpisywanie pism, opinii, wniosków w tym dokumentów skutkujących zobowiązaniami finansowymi w imieniu rady.

6. Współpraca z organami Szkoły.

7. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady Rodziców w tym sporządzanie protokołów.

8. Zaopatrywanie Rady w niezbędne materiały biurowe.

9. Udział wraz w Komisji Konkursowej powołanej w celu wyboru Dyrektora (art. 64 ust. 14 pkt 2 Prawo Oświatowe).

§ 8

Do zadań Skarbnika Rady należy w szczególności:

1. Organizowanie wspólnie ze Skarbnikiem klasowym wpływów finansowych na fundusz Rady.

2. Nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów.

3. Nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady.

4. Opracowanie w porozumieniu z Zarządem preliminarza wydatków na dany rok obrotowy.

5. Nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej Rady Rodziców.

6. Sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych i zatwierdzaniu ich do wypłaty.

7. Składanie sprawozdań z działalności finansowej oraz wykonania rocznego preliminarza wydatków.

8. Nadzorowanie z ramienia zarządu całokształtu spraw związanych z prowadzeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

§ 9

Zadaniem Komisji Rewizyjnej, której członkami są wszyscy przewodniczący trójek klasowych ( oprócz przewodniczącego, zastępcy , skarbnika Rady Rodziców) jest kontrola działalności organów Rady, a w szczególności:

1. Przeprowadza kontrolę działalności finansowej Zarządu Rady Rodziców,

2. Przeprowadza minimum raz w roku kontrolę Zarządu Rady pod kątem zgodności z regulaminem działania i uchwałami Rady,

3. Przeprowadza doraźne kontrole na pisemny wniosek organów Rady lub rodziców,

4. Składa na Zebraniu Ogółu Rodziców roczne sprawozdania ze swej działalności, przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi,

5. Wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Rady.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7. Komisja Rewizyjna zbiera się według potrzeb członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Rady Rodziców.

§ 10

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Zarząd nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 11

1. Zarząd Rady Rodziców obraduje według potrzeb.

2. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej się co najmniej raz w roku, w czasie lub przed zebraniem Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z organów szkoły, Klasowych Przedstawicieli Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej nie mniej niż 10 osób. Ustalenia i wnioski Komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i musza być ujęte w protokole.

3. Formy i częstotliwość zebrań organów Rady Rodziców, komisji problemowych, zespołów roboczych, wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te zespoły podjęły.

4. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy Dyrektora Szkoły, grupy rodziców, Klasowych Przedstawicieli Rodziców lub Wychowawcy klasy.

§ 12

1. Rada Rodziców dysponuje środkami finansowymi osiąganymi w następujący sposób:

– dobrowolne składki Rodziców

– własna działalność zarobkowa

– darowizny

2. Rada Rodziców przeznacza zgromadzone fundusze w szczególności na:

– zakup pomocy naukowych,

– pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

– finansowe wspieranie działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych wg potrzeb uczniów,

– zakup nagród dla uczniów, nauczycieli, rodziców

– inne wydatki wymagające wsparcia Rady Rodziców, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły

3. Rada uchwala corocznie preliminarz wydatków.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Klasowych Przedstawicieli na zebraniu Rady Rodziców (od dnia 16.11.2017 roku )